TRUNG TÂM GDNN –  LÁI XE AN CƯ

 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 03/2021

HỌC LÝ THUYẾT LUẬT GTĐB       Sáng 7.30            Chiều 13.30

–    Ngày 06/03 + Sáng 07/03:      B2 K 237 + STĐ 67 + C98

–    Ngày 20/03 + Sáng 21/03:      B2 K 238 + 239 + STĐ 68 + 69 + 70

–    Chiều 27/03 + Ngày 28/03:      B2 K 240 + 241 + STĐ 71

–    Ngày 07/03:   Học A1 (Thi ngày 14/3) + Khám sức khỏe.

–    Ngày 21/03:   Học A1 (Thi ngày 27/3)

 

KIỂM TRA LUẬT GTĐB Sáng 7.30             Chiều 13.30                       

  • Sáng 05 + Chiều 07/03:   Khóa 229 + 230
  • Sáng 12 + Chiều 14/03:   Khóa 231 + STĐ 65 + 66
  • Sáng 19 + Chiều 21/03:   Khóa 232 + 233
  • Sáng 26 + Sáng 28/03:     Khóa 234 + 235

 

THI TỐT NGHIỆP             Sáng 7.30             Chiều 13.30    

  • Ngày 04 & 06/03: B2 Khóa 224
  • Ngày 11 & 13/03: C91 + 92 + 93.
  • Ngày 18 & 20/03: B2 Khóa 225 + STĐ 61 + 62 + 63

THI SÁT HẠCH                  7g00 Sáng

–    Ngày 02/03:               B2 Khóa 222 + V/R 22/01

–    Ngày 02/03:               D + E thi chung với Trung tâm sát hạch Bình dương.

  • Ngày 09/03: B2 Khóa 223 + V/R 59 + 60 + V/R 26/01

–    Ngày 17/03:               B2 Khóa 224 + V/R 30/01 + V/R 02/03

–    Ngày 24/03:               C91 + V/R 09/03

–    Ngày 31/03:               B2 Khóa 225 + C92

  • Ngày 14/03: A1 + A2 (Khóa thi ngày 28/02 dời qua)
  • Ngày 27/03: A1 + A2

 

 

 

   Nếu có thông báo mới SẼ CẬP NHẬT TẠI ĐÂY . Cập nhật thông báo từ đây để biết thêm thông tin. Trân trọng.

Edit